Agenda 2030

Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 med dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Världens länder har åtagit sig att fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid, att utrota fattigdom och hunger överallt, att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder, att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen, att förverkliga de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt. Genomförandet innebär en successiv omställning av Sverige som modern välfärdsstat. Sverige ska transformeras till världens första fossilfria välfärdsland. Sverige ska vara en internationell förebild när det gäller ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, med en samstämmig politik som tar hänsyn till fattiga människors perspektiv och mänskliga rättigheter. Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför.

BK Travel Solutions har valt ut fem av de s k SDG:erna (Sustainable Development Goals) som fokusområden för verksamheten. Genom att jobba dedikerat mot dessa tar vi de första stegen mot uppfyllande av Agenda 2030;

Mål 3 / SDG 3: Good health & well-being / God hälsa & välbefinnande
Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar

Mål 8 / SDG 8: Decent work & economic growth / Anständiga villkor & ekonomisk tillväxt
Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla berörda såväl internt som lokalt på destinationen.

Mål 12 / SDG 12: Responsible consumption & production / Hållbar konsumtion & produktion
Hållbara konsumtions- och produktionsmönster med fokus på närproducerade produkter

Mål 13 / SDG 13: Climate action / Bekämpa klimatförändringarna 
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser med fokus på framför allt transporter

Mål 16 / SDG 16: Peace, justice & strong institutions / Fredliga & inkluderande samhällen
Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer

WTTC & GSTC

WTTC (World Travel & Tourism Council) samt GSTC (Global Sustainable Tourism Council) är två internationella turism- och reseorganisationer som verkar för sunt "turistande" worldwide. Förstnämnda har en mer djupgående agenda för framtidens turism och hållbara resande och har satt upp sju (7) mål för detta ändamål. Sistnämnda jobbar mer med standarder, utbildning, certifiering och ackreditering.

BK Travel Solutions medverkar till framtidens turism och hållbara resande genom att fokusera och jobba efter dessa mål. Vi vill inte vara en del av problemet – BK Travel Solutions vill leva upp till sitt namn och vara just det en del av lösningen på hur vi kan fortsätta att resa hållbart.

Hållbarhetspolicy

BK Travel Solutions vill tillsammans med leverantörer, partners och kunder verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kunskap och erfarenhet som bidrar till ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Vi vill inte vara en del av problemet – BK Travel Solutions vill leva upp till sitt namn och vara just det en del av lösningen på hur vi kan fortsätta att resa hållbart.

I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi långsiktigt med miljö, sociala frågor och etik. Det betyder bland annat att:

• Vi för en dialog med våra leverantörer och partners i frågor kopplade till miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik. Vi gör affärer med leverantörer som vi har förtroende för och som vi kan stå upp för.
• Vi arbetar för utveckling av hållbara alternativ i verksamheten. Ett exempel är vårt samarbete med Fly Green Fund, där vi aktivt arbetar för att underlätta övergången till biobränsle inom flygbranschen.
• Vi säkerställer att vi har ett produkt- och tjänstesortiment som innefattar hållbara alternativ, så att vi alltid kan guida de kunder som vill till en mer hållbar reselösning.
• Vi prioriterar hållbara alternativ i inköp till den egna verksamheten.
• Vi främjar en hållbar och stimulerande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för våra medarbetares välmående och engagemang.
• Vi främjar våra medarbetares kunskap inom hållbarhet. Vi ger stöd och utbildning till våra medarbetare så att de har möjlighet att vägleda våra kunder att göra medvetna val i samband med resande.

Uppförandekod (Code of Conduct)

BK Travel Solutions är beroende av att vår omvärld, våra kunder, leverantörer och partners har förtroende för oss och vår verksamhet. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som vi, BK Travel Solutions, kan fortsätta vara ett välmående och respekterat företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi skall uppträda i de olika roller som verksamheten kräver; affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och leverantör.

För vem gäller uppförandekoden?
Denna uppförandekod har antagits av BK Travel Solutions styrelse och medarbetare i syfte att säkerställa att verksamheten bedrivs på avsett sätt. Uppförandekoden gäller för alla medarbetare och det är var och ens ansvar att säkerställa att den är en ledstjärna i det dagliga arbetet och guidar till att föregå med gott exempel.

Vår vision & affärsidé
BK Travel Solutions affärsidé är att arrangera fysiska möten mellan olika intressegrupper, oftast i samband med ett resemoment.
Visionen ”Vi frigör magin i det personliga mötet" möjliggörs genom affärsidén "BK Travel Solutions skräddarsyr och projektleder rese- och mötesarrangemang för företag och intresseföreningar i perfekt samklang med kundens syfte" 

Uppförandekod
Såväl vi som våra leverantörer och avtalspartners ska respektera grundläggande mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Vi väljer våra samarbetspartners med omsorg.

Energi & miljö

BK Travel Solutions AB har aktivt valt förnyelsebar elenergikälla i form av vattenkraft. Detta är ett av våra bidrag till en hållbar värld. I vårt dagliga arbete skall BK Travel Solutions minimera miljöpåverkan. Alla resor, korta som långa, börjar med ett första steg. Utifrån våra kunders önskemål, miljö- och resepolicy hjälper vi till att styra mot ett såväl miljövänligt som effektivt resande och konfererande.